اینستاگرام و ضرر هنگفت کسب و کارهای آنلاین

کمی زود دیر شد .....

همکارانی که در شبکه های اجتماعی با فروشگاه اینترنتی مایکت کار کار می کنند از ضرر هنگفت انان بابت عدم اطلاع رسانی به مشتریان خود می گویند.

چقدر شرکت هایی که از کنار یکدیگر عایدی مناسبی داشتن با بستن یک پورت خانواده های انان متزلزل می شود .

ارتباطات در جهان یک امری پیش افتاده و بیشتر برای اطلاع رسانی مورد استفاده قرار میگیرد و طبق استاندارد جهانی ، هر گونه اطلاعات صحیح بازتاب مناسب داشته و استقبال در محتوا آن جهت جذب مخاطب می گردد .

حال اگر در این بستر ، موارد سقم و نادرست منتشر نماییم باعث انزوا و سردرگمی و حتی بازتاب بسیار منفی در سطح جهان خواهد شد.

با توجه به شرایط کنونی ، اینگونه شدت در عدم دسترسی به ارتباط جهانی می تواند تکنولوژی و پیشرفت ما ایرانیان با همان سرعت که به پیش میبرد همانگونه بصورت معکوس به عقب رانده و سرعت عقب ماندگی ما را بیشتر کند.

کسب کارهای اینترنتی بر پلت فرم های قابل اعتماد مردم ، جذاب خواهند بود و اکنون در دو جنبه مردم ضربه خورده اند.

اول: شرکت های ارتباط رادیویی فروش نامناسب و هزینه ای سنگین و روزانه ای که برا آنان از پیش محاسبه گردیده بود.

دوم : کسب و کارهایی که آنلاین هستند و بیشتر رده های سنی دهه 80 به بالا را تحت شعاع قرار میداده است.

شرکت های وارد کننده نیز ؛ همانند ما تحت شعاع بستر متزتزل اینترنت دنبال شود ، بازار اقتصادی خودرو را تحت شعاع قرار میدهد.

بازار سنتی ایران روال گذشته را از دست خواهد داد و مانند دهه 60 باید در کنار مغازه های خود صندلی گذاشته و گذران زندگی کنیم .

چه بهتر است ، که هر چه سریع تر، رعایت حقوق فردی و ارتباطی متصل گردد و از زیان هایی که در ماه های آینده گریبان کشور را خواهد گرفت جلوگیری شود.

 التماس تفکر از مسئولین .....